Opšti uslovi poslovanja

Uslovi plaćanja i isporuke

1. Važenje uslova

Sledeći uslovi važe  uz isključenje svih ostalih uslova poslovanja za  poslovne odnose sa Poručiocem. Sporazumi koji menjaju ove uslove ili dopunjavaju, sporedni dogovori, kao i uslovi Poručioca, važe samo ako, su sa naše strane pismeno potvrđeni. Trgovinski predstavnici i trgovački putnici, ne smeju u naše ime davati obavezujuće izjave ili ih prihvatati.

2. Ponude, Dokumentacija
Naše ponude nisu obavezujuće. Tehnički podaci u brošurama, katalozima, štampanim materijalima, reklamama, cirkularnim pismima i cenovnicima, odgovaraju stanju u vreme
štampanja i samo su približne. Dokumentacija koja pripada ponudi, ne predstavlja nikakvu garanciju kvaliteta ili roka trajanja naših usluga. One služe isključivo za informisanje Poručioca i ne smeju se prenositi trećim licima.

3. Zahtevi (Porudžbine)
Zahtevi su za Poručioca obavezujući. Mi se obavezujemo isključivo putem pismene potvrde. Ukoliko Poručilac nije trgovac, Zahtev važi kao prihvaćen, ukoliko nismo odbili njegovo prihvatanje u roku od 20 dana.

4. Cene i plaćanje
Sve cene važe franko fabrika Rozenfeld, isključujući pakovanje, poštarinu, troškove tereta i osiguranje. Zadržavamo pravo korekcije cena, u slučaju dužničkih odnosa, u skladu sa § 313 BGB, ukoliko se pojedinačni troškovi promene do trenutka izvršenja naših usluga. U tom slučaju, cena se menja u zavisnosti od promenjenih troškova. Ukoliko se cena izmeni za više od 5 %, Poručilac ima pravo da odustane od Ugovora. Nakon isteka 4 meseca, cena može biti izmenjena u svim Ugovorima. Isporuke rove stižu za naplatu u roku od 10
dana, sa 2 % popusta ili u roku od 30 dana, ukupan neto iznos, uplatom na naš žiro račun (važeći je dan knjiženja). Predstavnici, trgovinski zastupnici, konsultanti i trgovački putnici nemaju
autorizaciju za sporazume o poravnanju ili odlaganju dugovanja. Kupac nema pravo na obustavu plaćanja zbog sopstvenih potraživanja koja nisu proistekla iz ovog Ugovornog odnosa
, niti ima pravo kompenzacije u vezi sa potraživanjima koja su sa naše strane osporavana ili još nisu pravosnažna. Nepridržavanje uslova plaćanja ili okolnosti koje bi mogle da smanje uslove isporuke i plaćanja kreditnu sposobnost Poručioca, imaju za posledicu neposredne naplate svih naših potraživanja, bez obzira na prihvaćene promene. U takvim slučajevima, mi imamo pravo da isporuke vršimo samo uz avansno plaćanje ili garanciju plaćanja, kao i da istupimo iz Ugovora nakon isteka razumnog roka, i zahtevamo obeštećenje. Mesto plaćanja je sedište finansijskih institucija, navedeno u našim fakturama.

5. Dodatni troškovi malih porudžbina, manjih- većih isporuka
Za male porudžbine, važe sledeće dodatne naknade za troškove obrade:
do EUR 50,00 = EUR 10,00
EUR 50,01 do EUR 100,00 = EUR 7,50 Kod
Specijalnih izvedbi,  
dozvoljena su odstupanja u broju komada, do 10 % po  isporuci.

6. Zadržavanje vlasničkih prava
Sva prava vlasništva nad isporučenom robom, zadržana su do isplate kupovne cene. Međutim, u komercijalnim transakcijama, naše vlasništvo ističe tek ukoliko su izmirena sva potraživanja prema Poručiocu, proistekla iz poslovnog odnosa sa Poručiocem. Eventualna obrada, vrši se za nas, od strane Poručioca. U slučaju dalje obrade ili povezivanja sa drugim proizvodima, mi stičemo pravo zajedničke svojine, u visini vrednosti naše robe. Ukoliko je Poručilac distributer, on ima pravo da otuđi ovako uslovljenu robu, u okviru svojeg trgovinskog poslovanja. Druge vrste raspolaganja su zabranjena. Poručilac će se unapred odreći potraživanja koja mu slede po osnovu preprodaje, u visini iznosa fakture uslovljene robe,
u našu korist. Kupac je ovlašćen da naplati potraživanja kojih se odrekao. Na naš zahtev, on mora svojim dužnicima, objaviti ovo odricanje. Pravo Poručioca na raspolaganje uslovljenom robom i na naplatu odrečenih potraživanja, prestaje da važi u slučaju nepoštovanja uslova plaćanja, ili neizvršavanja plaćanja,
kao i u slučaju odbijenih transakcija plaćanja od strane banke. U takvim slučajevima, imamo pravo da preuzmemo posed nad uslovljenom robom. Nastale troškove snosi Poručilac. O predstojećim ili već izvršenim pristupima robi od strane trećih lica, ili nad odrečenim potraživanjima, Poručilac ima izvestiti bez oklevanja. Troškove intervenisanja snosi Poručilac.
Ukoliko vrednost nama datih osiguranja plaćanja, prekoračuje naša potraživanja u iznosu većem od 20 %, obavezni smo da, na zahtev Poručioca, utoliko oslobodimo navedena osiguranja.

7. Rokovi isporuke, Kašnjenje
Ukoliko smo sprečeni u pravovremenom izvršenju usluga zbog nepredviđenih događaja ili više sile, koji se nisu mogli izbeći u okviru razumne pažnje, vreme izvršenja usluga se produžava za odgovarajući period. Novi rokovi će tada biti određeni u dogovoru. Rok isporuke započinje slanjem naše pismene potvrde naloga, ali ne pre prijema dogovorenog avansa, niti pre podnošenja svih dokumenata potrebnih za izvršenje ugovornih obaveza, niti pre razjašnjenja svih tehničkih pojedinosti. Poručilac je u obavezi da ispuni sve uslove koji su njemu određeni u svrhu pravovremenog izvršavanja poslovanja. Dogovoreni rokovi isporuke smatraće se ispunjenima, kada je sa naš strane objavljena spremnost za izvršenje usluge.

8. Transport, prenos rizika
Svaki rizik se prenosi na Poručioca, najkasnije u trenutku kada predmet napusti naše prostorije. Ovo važi i u slučaju da se transport vrši našim sopstvenim prevoznim sredstvima. Ukoliko dođe do kašnjenja transporta uzrokovanog okolnostima koje nisu u našoj odgovornosti, sav rizik prenosi se na Poručioca, od dana spremnosti pošiljke. Ukoliko Poručilac ne preuzme predmet isporuke, uprkos spremnosti pošiljke, mi ćemo ga uskladištiti za njega, na njegov rizik. Skladištenje ne oslobađa Poručioca obaveze plaćanja, koja stupa na snagu u trenutku spremnosti pošiljke.

9. Obaveza provere i reklamacije
Poručilac je obavezan da bez odlaganja proveri naše usluge i da nam prijavi eventualne reklamacije, najkasnije 14 dana nakon prijema, odnosno isporuke robe na odredište. U slučaju nepravovremene prijave reklamacija ili nedostataka, isporuka i usluga su odobrene. Skriveni nedostaci, moraju se prijaviti najkasnije 14 dana nakon otkrića istih.

10. Garancija, odgovornost za kvalitet
Garancija važi 12 meseci. Ukoliko isporuka/usluga ima nedostatke, Poručilac ima pravo na popravku ili zamensku isporuku. Mi imamo pravo da uskratimo popravku ili zamensku isporuku, ukoliko je to povezano sa nesrazmerno visokim troškovima. Ukoliko nedostaci nisu mogli biti uklonjeni posle drugog pokušaja popravke, Isporučilac može zahtevati opoziv kupovine ili smanjenje kupovne cene i obeštećenje, u skladu sa čl. 11. Pravo Poručioca na garanciju prestaje da važi ukoliko nam nije ostavio neophodno vreme i priliku da uklanjanje nedostataka, u okviru uobičajenog radnog vremena. Garancija prestaje da važi, ukoliko su nedostaci prouzrokovani delovanjem osoba koje nisu autorizovane sa naše strane. Navedena usluga garancije biće izvršena samo u onom iznosu i obimu, koji bi nastao da je kupljena stvar bila iskorišćena na mestu stanovanja ili poslovnog sedišta Poručioca. Ukoliko se troškovi povise zbog toga što je kupljena stvar iskorišćena na nekom drugom mestu, razliku troškova snosi Poručilac.

11. Ostalo
Zahtevi za kompenzacijom i druga naknadna potraživanja kupca protiv nas i naših izvršioca su isključeni, posebno zahtevi za nadoknadom štete koja nije nastala direktno na isporučenom predmetu. Ovo ne važi u slučajevima namere, grubog nemara ili odsustva zagarantovanih svojstava, kao i u slučajevima kada se odgovornost odnosi, po Zakonu o odgovornosti za proizvode, na greške predmeta isporuke koje su izazvale telesne povrede ili materijalnu štetu privatno korišćenih objekata. U slučaju nepoštovanja neke od osnovnih Ugovornih obaveza, u slučaju telesnih povreda i ugrožavanja zdravlja, odgovornost je prihvaćena čak i u slučaju nemara.

12. Klauzula o važenju
Ukoliko se pokaže da su pojedinačne odredbe ovih Uslova nevažeće, ili postanu nevažeće, ostale odredbe i dalje važe.

13. Nadležni sud, primenjivo pravo
Nadležni sud je sud u Balingenu. Važe Zakoni Savezne Republike Nemačke izuzimajući Konvenciju Ujedinjenih nacija o
  ugovorima o međunarodnoj prodaji robe.

Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG